מדיניות פרטיות

טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ (להלן:"קולמקס") מאמינה כי שמירה על פרטיות המבקרים באתר החברה הינו עקרון חשוב ולשם כך יצרנו מסמך זה. מסמך זה יתאר את הדרך שבה אנחנו שומרים על פרטיות המבקרים ובנוסף יסביר את מדיניות החברה כלפי מידע שנאסף על ידנו בזמן הגלישה באתר. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין קולמקס לבינך.מידע לסוחר

דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושה הפרטי של קולמקס, הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות קולמקס אלא אם נאמר אחרת. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של קולמקס ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של קולמקס בסימנים אלה.

לקולמקס הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מקולמקס בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

חוזי ההפרשים (CFD) שהונפקו ע"י חברות מקבוצת קולמקס הינם על פי רישיון לעשיית שימוש במדד שניתן ע"י צדדים שלישיים שהינם עורכי המדדים. חוזי ההפרשים (CFD) אינם נמכרים ואינם מקודמים על ידי עורכי המדדים; עורכי המדדים אינם מציגים כל מצג או אחריות, מפורשות או מכללא, בפני בעלי המוצרים או בפני כל אדם מקרב הציבור בכל הקשור לכדאיות המסחר במוצרים. הקשר היחיד בין עורכי המדדים לקולמקס הוא הרישוי של סימני מסחר ושמות מסחר מסויימים של המדד. עורכי המדדים אינם נותנים כל ביטחון באשר לדיוק ו/או לשלמות של המדד, או לכל נתון אחר הכלול בו, ולא תהיה להם כל אחריות לשגיאות, השמטות או הפרעות הקשורות בכך. עורכי המדדים לא נותנים אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא, בכל הקשור לתוצאות שתושגנה על ידי בעל הרשיון, בעלי המוצרים, או כל אדם או גוף אחר כתוצאה מהשימוש במדד, או בנתונים הכלולים בו או בכל הקשור לסחירות או לכשירות של המדד, או נתונים הקשורים בו, למטרה או שימוש ספציפיים כלשהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עורכי המדדים לא יישאו, בשום מקרה, באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או הקשורים למדד או למוצרים, לרבות, אך לא רק, נזקים עקיפים, נזקים עונשיים, נזקים ייחודיים או נזקים תוצאתיים (כולל אובדן רווחים), אפילו אם יודעו באשר לאפשרות התרחשות נזקים כאלו.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.


איסוף מידע

קיימים סוגי מידע שונים הנאגרים על ידי קולמקס. מידע כללי (הכולל מספר מבקרים באתר, זמן שהות באתר, דפי אתר שנצפו) וכן מידע שמכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר. המידע הכללי נאסף על מנת לשפר את השירות שקולמקס מספק דרך האתר, והמידע האישי נאסף בשביל לתקשר עם המבקרים שסיפקו אותו באורח שוטף.


מידע כללי על המבקרים באתר

קולמקס אוספת מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך הזמן שארך הביקור באתר ומספר הדפים הממוצע שהמבקרים ביקרו. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי בלבד, כלומר לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע ("cookie") "עוגיה" (WEB SERVER LOG). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. למרות שבמקרים מסוימים שולחת קולמקס "עוגיות" למחשבי המבקרים, אין אנו יודעים את זהותם או את פרטיהם האישיים של אותם מבקרים, אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק את פרטיהם המזהים לקולמקס. כאמור המידע הכללי בנוגע למבקרים באתר משותף לחברות השונות של קולמקס, והינו נאסף ונאגר לשם שיפור תוכן האתר, שיפור איכותו והשירותים שניתנים דרכו בדיקת טיב השירותים הניתנים באמצעותו.


מסירת מידע אישי באמצעות האתר

מידע אישי כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות, או כל מידע אחר נאסף לאחר שהמבקר התבקש לספקו כדי לקבל שירותים מקולמקס, והוא נאסף ונשמר במאגרי החברה. המידע הנ"ל נאסף על ידי קולמקס אך ורק אם ניתן מרצונו החופשי של המבקר ו/או במקרים בהם הוא נחוץ לשם עריכת הסכם מחייב בין קולמקס ו/או מי מבין חברותיה לבין המבקר. המידע ייאסף וישמר במאגרי החברה גם לצורכי שליחת מידע שיווקי באם המבקר ביקש לקבלו, וכשהחברה תעשה סקרים מקוונים מעת לעת.

כל מידע שיימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר לקולמקס, הן במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר, הן בעת בקשה לקבלת מידע אישי או כללי, הן בהצעות למוצרים ו/או שירותים של קולמקס, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר באתר ויהווה הסכמה ברורה מצידו של המבקר לבין קולמקס או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות הדין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת המבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

בנוסף, המידע שקולמקס אוספת מהמבקרים, בין אם מדובר במידע כללי ובין אם מדובר במידע אישי אודות המבקרים שניתן לקולמקס בהסכמה מלאה, באתר מיועד לשיפור השירות וליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים פיננסיים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתלונות ותביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הינו על ידי קולמקס ולשימושן של חברות הבת מקולמקס. בנוגע לקבלת מידע שיווקי על מוצרים ושירותים של קולמקס וחברות הבת מקולמקס, למבקר/לקוח יש אפשרות לבחור בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע.

ישנם שלושה מקרים בהם קולמקס תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים באתר לצד שלישי:
 • במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם יבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
 • אם יתקבל בידי קולמקס צו שיפוטי המורה לה למסור לרשות שיפוטית ו או צד שלישי פרטים על המבקר באתר או המידע אודות המבקר באתר.
 • המידע יועבר לרשויות המדינה, שעל-פי הדין קולמקס או חברות בשליטתה, מחויבות לשלוח דיווחים.

בטיחות וסודיות

קולמקס עושה את מירב המאמצים על מנת להגן על סודיות הפרטים שנמסרו על-ידי המבקרים באתר ושמירתם, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. אבטחת המידע באתר קולמקס כשזה נוגע למידע אישי נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות עם המבקר באתר. בשל כך, לפני קבלת שירותים אישיים הכוללים מידע אישי, יתבקש המבקר באתר לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי לקבלת השירות.

ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של המבקר לבין שרת אתר קולמקס מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט כיום, במטרה למנוע חשיפת מידע של המבקרים באתר של קולמקס למבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

קולמקס עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת האתר מוגן ע"י חומת אש (Firewall). באופן טבעי, טכנולוגיות בתחום התוכנה והחומרה מתעדכנות ומשתכללות עם הזמן, וקולמקס מתעדכנת באופן שוטף בשינויים החלים בנושאים אלו. על אף האמור, לקולמקס אין יכולת לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מושלם מפני חדירות בלתי חוקיות ובלתי מורשות ושימוש אסור ובלתי חוקי במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. קולמקס אינה נושאת ולא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות ובלתי חוקיות של גורמים שונים.

קולמקס ממליצה על אמצעי הגנה על המחשב האישי שלך:
 • תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת.
 • תוכנת Firewall המפחיתה את הסיכוי לחדירה בלתי מורשית למחשב.
 • תוכנה לאיתור תוכנות "ריגול" כדי לשמור על פרטיותך פרטיות המבקרים באתר.

שימוש בסיסמאות:

במידה ולצורך קבלת שירות אישי ניתן למבקר שם ,סיסמא ו/או קוד משתמש אישי, הלקוח מתחייב כי הסיסמא, שם המשתמש ו/או קוד המשתמש האישיים שניתנו לו לצורך גישה למאגרי הנתונים ניתנו לו לצורך שימושו האישי בלבד ואין לו כל זכות להעביר את פרטי הגישה ללא אישור מראש של קולמקס.

כללי זהירות בבחירת סיסמה
 • יש להימנע מבחירת סיסמה קלה לשחזור או להעתקה.
 • אין לעשות שימוש ברצף אותיות או ספרות, דוגמת: 12345678 או abcdefghi.
 • רצוי שהסיסמה לא תכיל את פרטיך האישיים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך יום הולדת, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק וכדומה. מומלץ להחליף ולעדכן את הסיסמה לעתים קרובות.
 • בעת כניסתך לשירות, חשוב לוודא שמסך המחשב אינו גלוי לאנשים אחרים.
 • אין להחזיק את הסיסמה בצמוד לקוד המשתמש, ליד המחשב או במקום שיקל על אחרים למצוא אותה.
 • יש להימנע משמירת קוד המשתמש והסיסמה בקבצים שבמחשב האישי.
 • אין לאפשר לדפדפן לשמור סיסמאות באופן אוטומטי.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

גופים פיננסים רבים ברחבי העולם, וקולמקס ביניהן, מהווים יעד לניסיונות הונאה של גורמים עוינים. גורמים אלה מפעילים, בין היתר, שיטות מתקדמות במטרה לאסוף נתוני לקוחות באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות המכילות קישור לאתרים מתחזים. איום זה מחייב נקיטת אמצעי זהירות הן על-ידי המבקרים באתר קולמקס והן על ידי קולמקס.

להלן שורה של כללים והמלצות שמסייעים לשמור ולהגן על הפרטים האישיים המשמשים בגלישה לאתר קולמקס:
 • יש להקליד את כתובת אתר קולמקס באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי קישורית.
 • יש לבחון בקפידה את הודעות הדוא"ל המפנות לאתר קולמקס ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים בקולמקס.

בין הסימנים המעידים להודעות המתחזות לאחר:
 • הודעות דוא"ל המבקשות במפורש שליחת פרטי זיהוי. במקרים אלו יש לוודא עם נציג שירות מקולמקס שההודעה אכן נשלחה על ידי החברה.
 • בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן הגעת לאתר קולמקס באינטרנט שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר קולמקס הרשמי.
 • אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי) לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כקולמקס או מזוהה עימה.
 • למרות שקולמקס עלול לבקש מלקוחותיו לעדכן את פרטיו האישיים מעת לעת, אם הודעות אלו יאיצו בלקוח למסור/לעדכן את פרטיו ברישומי קולמקס (בדוא"ל או דרך אתר קולמקס לכאורה) תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמלא את הדרישה יש לחשוד בהודעה כהודעה מזוייפת.
 • במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה.
 • אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת מקולמקס, יש להודיע מיידית לנציגי השירות.

כללי

קולמקס רשאית לשנות, להוסיף ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת לעיל. אם אינך מסכים עם מדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

במידע והינך מעוניין במידע נוסף, או יש לך שאלות בעניין מדיניות הפרטיות הינך  מוזמן ליצור עמנו קשר ב  support@colmex.co.il

מעוניין לקבל פרטים נוספים?

השאר פרטיך ונחזור אליך בהקדם על מנת להתאים לך תכנית אישית על פי צרכיך.

תודה רבה!

פנייתך נתקבלה - נציג קולמקס ישראל יחזור אליך בהקדם, כמובן שבנוסף ניתן לפנות אלינו בטלפון
073-258-0000


תודה רבה, צוות קולמקס ישראל