תנאי שימוש - אתר קולמקס

1. כללי

 • .1.1 ברוכים הבאים לאתר "קולמקס" בכתובת https://www.colmex.co.il (להלן: "האתר"), המופעל ע"י טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ מספר חברה 137912515 מרחוב יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב (להלן: "החברה" או "קולמקס"), והמהווה זירת מסחר במדדים, סחורות, מט"ח ומניות.
 • .1.2 תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "המשתמש" או "המבקר").
 • .1.3 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 • .1.4 השימוש באתר, במידע, בתכנים ו/או בשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו או בשירותים המוצעים באמצעותו.
 • .1.5 זמינות המידע, התכנים והשירותים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מידע או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • .1.6 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

2. שימוש באתר

 • .2.1 השימוש באתר יהיה בהתאם לתנאי תקנון המסחר המצוי באתר.
 • .2.2 השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא )is-as .)כל המידע והנתונים הכלולים באתר מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.
 • .2.3 האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצידה של החברה והיא אינה אחראית ומתנערת מכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, הלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות, או ביחס לתכנים שבאתר.
 • .2.4 שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.
 • .2.5 השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום )למעט עבור שירותים מסויימים המוצעים דרכו, שנקבעה תמורה בעבורם, ככל שנקבעה(. .6.2 לצורך השימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר, נדרש המשתמש לפתוח חשבון באתר.

3. הגבלת שימוש באתר

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • .3.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • .3.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
 • .3.3 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

4. מדיניות פרטיות

 • .4.1 הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ו/או המבקר במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות של לקוח עם קולמקס )להלן ביחד לצרכי מדיניות פרטיות זו "הלקוח"(, וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש הלקוח שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם קולמקס יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
 • .4.2 איסוף מידע- קיימים סוגי מידע שונים הנאגרים על ידי קולמקס. מידע כללי )הכולל מספר מבקרים באתר, זמן שהות באתר, דפי אתר שנצפו( וכן מידע שמכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר ועל ידי הלקוחות בעת יצירת קשר ותכתובת עם החברה וכו'. המידע הכללי נאסף על מנת לשפר את השירות שקולמקס מספקת , והמידע האישי נאסף בשביל לתקשר עם הלקוחות שסיפקו אותו באורח שוטף.
 • מידע כללי, עוגיות
 • .4.3 קולמקס אוספת מידע כללי על לקוחות במסגרת ההתקשרות של הלקוח מול קולמקס וכן בעת ביקור באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך הזמן שארך הביקור באתר ומספר הדפים הממוצע בהם ביקרו שהמבקרים ביקרו. יש להדגיש כי המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי בלבד, אינו מזהה את הלקוח אישית ואינו נשמר ביחד עם הפרטים האישיים של הלקוח.
 • .4.4 המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע )"cookie" )"עוגיה" )WEB SERVER LOG .)ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המבקר יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש את המבקר לתקופה של עד 90 יום.
 • העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המבקר, משך הזמן ששהה המבקר באתר, מהיכן הגיע המבקר אל האתר, מידע שהמבקר מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם תפעולו השוטף והתקין של האתר, מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. למרות שבמקרים מסוימים שולחת קולמקס "עוגיות" למחשבי המבקרים, אין אנו יודעים את זהותם או את פרטיהם האישיים של אותם מבקרים, אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק את פרטיהם המזהים לקולמקס. כאמור המידע הכללי בנוגע למבקרים באתר משותף לחברות השונות של קולמקס, והינו נאסף ונאגר לשם שיפור תוכן האתר, שיפור איכותו והשירותים שניתנים דרכו בדיקת טיב השירותים הניתנים באמצעותו.
 • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם המבקר אינו יודע כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו המבקר משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. יובהר כי אם המבקר יבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלו באתר או ביכולתו להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.
 • .4.5 קולמקס רשאית להעזר בכלים ובשירותים של צדדים שלישיים כגון מוצרי Google ו- Facebook ,ובייחוד Google Analytics, Google Firebase וכן Google Tag Manger ,לאיסוף וניתוח מידע אנונימי וסטטיסטי אודות הפעילות באתר, ולהעביר ולשתף עם צדדים שלישיים מידע אנונימי סטטיסטי כאמור בהתאם לשיקול דעתה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. כלים אלו משמשים את קולמקס גם לצרכי פרסום ושיווק מחדש )שעשוי להיות מותאם להעדפות המשתמש על בסיסי פעילותו באתר( באתר וברחבי הרשת. כמו כן נעשה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב.Analytics -כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה. בעת הפעלת כלים אלו באתר, הצדדים השלישיים האמורים עושים שימוש בCookies -שלהם לזיהוי מכשיר המשתמש ולאיסוף מידע אודותיו כגון כתובת הIP,- פעילות באתר והעמודים שנצפו ועוד, בכפוף לתנאים המפורטים באתרים הרשמיים של אותם צדדים שלישיים )אותם ניתן למצוא כאן:https://www.facebook.com/policies/cookies, https://policies.google.com/technologies?hl=en ( ה- Cookies עשויים לאפשר להם לזהות את מכשיר המבקר אף לאחר היציאה מאתר קולמקס. המידע הנאסף על ידי אותם צדדים שלישיים עשוי להשמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.
 • מסירת מידע אישי
 • 4.6. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי קולמקס או נמסר לקולמקס על ידי הלקוח ונשמר במאגר המידע של קולמקס ("המאגר"), שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את הלקוח ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע אחר שנאסף לאחר שהלקוח התבקש לספקו כדי לקבל שירותים מקולמקס. המידע הנ"ל נאסף על ידי קולמקס אך ורק אם ניתן מרצונו החופשי של הלקוח ו/או במקרים בהם הוא נחוץ לשם עריכת הסכם מחייב בין קולמקס ו/או מי מבין חברותיה לבין הלקוח (לאחר קבלת הסכמת הלקוח). המידע ייאסף וישמר במאגר גם לצורכי שליחת מידע שיווקי באם הלקוח הסכים לקבלו, וכשהחברה תעשה סקרים מקוונים מעת לעת.
 • 4.7. כל מידע שיימסר על ידי הלקוחות, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הלקוח ויהווה הסכמה ברורה מצידו של הלקוח לכך שקולמקס או מי מטעמה רשאים להשתמש בפרטים שמסר, לשמור ולנהל אותם במאגר, בכפוף להוראות הדין - לרבות הסכמה מפורשת (ככל הנדרש) שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 • 4.8. הלקוח אינו חייב על פי חוק למסור את המידע האישי האמור והלקוח מסכים לכך כי ללא מסירת המידע ייתכן והחברה לא תוכל להציע למבקר את שירותיה, כולם או חלקם, או שהלקוח לא יוכל לעשות שימוש בכל השירותים של החברה ובכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר.
 • 4.9. הסכמת הלקוח שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) הינה בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 • 4.10. המידע שקולמקס אוספת מהלקוחות ושומרת במאגר, בין אם מדובר במידע כללי ובין אם מדובר במידע אישי אודות הלקוחות, מיועד לשיפור השירות וליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים פיננסיים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתלונות ותביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.
 • 4.11. המידע שנאסף על ידי קולמקס יועבר לשימושן של חברות הקבוצה של קולמקס לצורך מתן הצעה לשירותים נוספים ו/או משלימים הניתנים במסגרת שירותי קבוצת החברות. ללקוח יש אפשרות לבחור בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בעת קבלת מידע שיווקי מקולמקס או מחברות הקבוצה של קולמקס.
 • 4.12. קולמקס רשאית להעביר את המידע האישי שנצבר אודות הלקוחות לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) במקרה שתועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי הלקוח הפר את תנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, או ביצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה; (ב) אם קולמקס תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין; (ג) המידע יועבר לרשויות המדינה, שעל-פי הדין קולמקס או חברות בשליטתה, מחויבות לשלוח דיווחים; (ד) אם קולמקס תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין קולמקס; (ה) אם קולמקס תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודות הלקוח, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי הלקוח את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ו) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים ב אתר ו/או בפעילותו הנמצאים בישראל או מחוץ לישראל, לרבות שירותים וכלים של צדדים שלישיים לאיסוף וניתוח מידע אנונימי וסטטיסטי אודות הפעילות באתר. לא תהיה ללקוח טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי הלקוח כאמור. זכויות נושאי מידע
 • 4.13. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: support@colmex.co.il.
 • 4.14. אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל הלקוח, זכאי הלקוח על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר.

5. קניין רוחני

 • 5.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומות ובין אם לאו, בדפי האתר וכל מידע, תוכן, עיצוב, תוכנה, יישום, גרפיקה, טקסט וכל חומר אחר הכלול בדפי האתר ("תוכן האתר") הם של קולמקס. הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, להכניס שינויים, ליצור יצירות נגזרות או להשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית. כמו כן, אין לבצע כריית מידע.
 • 5.2. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של קולמקס ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישורה של קולמקס מראש ובכתב.

6. מידע לסוחר

 • 6.1. חוזי ההפרשים (CFD) שהונפקו ע"י חברות מקבוצת קולמקס הינם על פי רישיון לעשיית שימוש במדד שניתן ע"י צדדים שלישיים שהינם עורכי המדדים. חוזי ההפרשים (CFD) אינם נמכרים ואינם מקודמים על ידי עורכי המדדים; עורכי המדדים אינם מציגים כל מצג או אחריות, מפורשות או מכללא, בפני בעלי המוצרים או בפני כל אדם מקרב הציבור בכל הקשור לכדאיות המסחר במוצרים. הקשר היחיד בין עורכי המדדים לקולמקס הוא הרישוי של סימני מסחר ושמות מסחר מסויימים של המדד. עורכי המדדים אינם נותנים כל ביטחון באשר לדיוק ו/או לשלמות של המדד, או לכל נתון אחר הכלול בו, ולא תהיה להם כל אחריות לשגיאות, השמטות או הפרעות הקשורות בכך. עורכי המדדים לא נותנים אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא, בכל הקשור לתוצאות שתושגנה על ידי בעל הרשיון, בעלי המוצרים, או כל אדם או גוף אחר כתוצאה מהשימוש במדד, או בנתונים הכלולים בו או בכל הקשור לסחירות או לכשירות של המדד, או נתונים הקשורים בו, למטרה או שימוש ספציפיים כלשהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עורכי המדדים לא יישאו, בשום מקרה, באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או הקשורים למדד או למוצרים, לרבות, אך לא רק, נזקים עקיפים, נזקים עונשיים, נזקים ייחודיים או נזקים תוצאתיים (כולל אובדן רווחים), אפילו אם יודעו באשר לאפשרות התרחשות נזקים כאלו.

7. חובות המשתמש

 • השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
 • 7.1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בשירותים ובתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • 7.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 • 7.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 • 7.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • 7.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

8. הגבלת אחריות

 • 8.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד
 • 8.1.1. , אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
 • 8.1.2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 • 8.1.3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 • 8.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 • 8.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
 • 8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
 • 8.2.1. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
 • 8.2.2. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, וכל משתמש באתר צריך שיהיה מודע לכך שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 • 8.2.3. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 • 8.3. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

9. בטיחות וסודיות

 • 9.1. קולמקס עושה את מירב המאמצים על מנת להגן על סודיות הפרטים שנמסרו על-ידי המבקרים באתר ושמירתם, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. אבטחת המידע באתר קולמקס לעניין מידע אישי נועדה להבטיח זיהוי המבקר והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות עם המבקר באתר. בשל כך, לפני קבלת שירותים אישיים הכוללים מידע אישי, יתבקש המבקר באתר לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי לקבלת השירות.
 • 9.2. ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של המבקר לבין שרת אתר קולמקס מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט כיום, במטרה למנוע חשיפת מידע של המבקרים באתר של קולמקס למבקרים אחרים ברשת האינטרנט.
 • 9.3. קולמקס עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת, ובהתאם לכך שרת האתר מוגן ע"י חומת אש (Firewall). באופן טבעי, טכנולוגיות בתחום התוכנה והחומרה מתעדכנות ומשתכללות עם הזמן, וקולמקס מתעדכנת באופן שוטף בשינויים החלים בנושאים אלו. על אף האמור, לקולמקס אין יכולת לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מושלם מפני חדירות בלתי חוקיות ובלתי מורשות ושימוש אסור ובלתי חוקי במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. קולמקס אינה נושאת ולא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות ובלתי חוקיות של גורמים שונים.
 • 9.4. קולמקס ממליצה על אמצעי הגנה על המחשב האישי שלך: (א) תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת; (ב) תוכנת Firewall המפחיתה את הסיכוי לחדירה בלתי מורשית למחשב ו-(ג) תוכנה לאיתור תוכנות "ריגול" כדי לשמור על פרטיות המבקרים באתר.
 • 9.5. שימוש בסיסמאות- במידה ולצורך קבלת שירות אישי ניתן למבקר שם, סיסמא ו/או קוד משתמש אישי, המבקר מתחייב כי הסיסמא, שם המשתמש ו/או קוד המשתמש האישיים שניתנו לו לצורך גישה למאגרי הנתונים ניתנו לו לצורך שימושו האישי בלבד ואין לו כל זכות להעביר את פרטי הגישה ללא אישור מראש של קולמקס.
 • 9.6. כללי זהירות בבחירת סיסמה: (א) אין להעביר את הסיסמה לכל אדם אחר; (ב) יש להימנע מבחירת סיסמה קלה לשחזור או להעתקה; (ג) אין לעשות שימוש ברצף אותיות או ספרות, דוגמת: 12345678 או abcdefghi; (ד) רצוי שהסיסמה לא תכיל פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך יום הולדת, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק וכדומה. מומלץ להחליף ולעדכן את הסיסמה לעתים קרובות; (ה) בעת כניסה לשירות, חשוב לוודא שמסך המחשב אינו גלוי לאנשים אחרים; (ו) אין להחזיק את הסיסמה בצמוד לקוד המשתמש, ליד המחשב או במקום שיקל על אחרים למצוא אותה; (ז) יש להימנע משמירת קוד המשתמש והסיסמה בקבצים שבמחשב האישי; (ח) אין לאפשר לדפדפן לשמור סיסמאות באופן אוטומטי; ו- (ט) מומלץ להחליף את הסיסמה מעת לעת.
 • 9.7. אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט
 • 9.7.1. גופים פיננסים רבים ברחבי העולם, וקולמקס ביניהן, מהווים יעד לניסיונות הונאה של גורמים עוינים. גורמים אלה מפעילים, בין היתר, שיטות מתקדמות במטרה לאסוף נתוני משתמשים באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות המכילות קישור לאתרים מתחזים. איום זה מחייב נקיטת אמצעי זהירות הן על-ידי המבקרים באתר קולמקס והן על ידי קולמקס.
 • 9.7.2. להלן שורה של כללים והמלצות שמסייעים לשמור ולהגן על הפרטים האישיים המשמשים בגלישה לאתר קולמקס: (א) יש להקליד את כתובת אתר קולמקס באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי קישורית; (ב) יש לבחון בקפידה את הודעות הדוא"ל המפנות לאתר קולמקס ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים בקולמקס; (ג) בין הסימנים המעידים להודעות המתחזות לאחר: (i) הודעות דוא"ל המבקשות במפורש שליחת פרטי זיהוי. במקרים אלו יש לוודא עם נציג שירות מקולמקס שההודעה אכן נשלחה על ידי החברה; (ii) בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן המבקר נכנס לאתר קולמקס הרשמי, שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר קולמקס הרשמי; (iii) אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי) לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כקולמקס או מזוהה עימה; (iv) למרות שקולמקס עלולה לבקש מהמבקר לעדכן את פרטיו האישיים מעת לעת, אם הודעות אלו יאיצו במבקר למסור/לעדכן את פרטיו ברישומי קולמקס (בדוא"ל או דרך אתר קולמקס לכאורה) תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמולא הדרישה, יש לחשוד בהודעה כהודעה מזוייפת; (v) במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה; ו-(vi) אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שהתקבלה מקולמקס, יש להודיע מיידית לנציגי השירות.

10. מוקד ליצירת קשר

 • לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים המוצעים בו ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: support@colmex.co.il.

11. שונות

 • 11.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
 • 11.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט בנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 • 11.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 • 11.4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
×

שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון