סקירה שבועית 6.1.2021

.ןורחאה רחסמה עובשב ,םיסנניפה םיקוושה לש םויה רדסב הטלש ןוטגנישווב תיטילופה תמרדה

.ןורחאה רחסמה עובשב ,םיסנניפה םיקוושה לש םויה רדסב הטלש ןוטגנישווב תיטילופה תמרדה

.ןורחאה רחסמה עובשב ,םיסנניפה םיקוושה לש םויה רדסב הטלש ןוטגנישווב תיטילופה תמרדה

.ןורחאה רחסמה עובשב ,םיסנניפה םיקוושה לש םויה רדסב הטלש ןוטגנישווב תיטילופה תמרדה