הודעות ופרסומים

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – צח דרוקר – דירקטור

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 29

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 28

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – דן צולר קצין ציות

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – דן צולר – קצין ציות

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 27

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – צח דרוקר דירקטור

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – דן צולר – קצין ציות

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 26

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – צח דרוקר דירקטור

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – תקלה במערכת המסחר

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 25

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – דיווח בנושא מינוף

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2020

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – טל אהרוני – דירקטור מיום 21.12.20

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 24

כל פרסומי החברה במגנא