קוד אתי

קולמקס ישראל הינה זירת מסחר המאפשרת מסחר בחוזי הפרשים על מניות, צמדי מטבעות, סחורות ומדדים. ועיסוקה העיקרי הוא מתן פלטפורמה למסחר עצמאי ללקוחות בישראל.

מעמד זה מחייב הקפדה על חדשנות, יוזמה וחתירה מתמדת להישגיות, יחד עם שמירה על אתיקה מקצועית והתנהגותית. עוצמתה והצלחתה העסקית של החברה נבנות מהמוניטין של אמינות, יושר ואמון, שרוחשים לחברה לקוחותיו וכל הבאים עמו בקשרים עסקיים.

שילובם של היכולות האנושיות, המוטיבציה של העובדים, העוצמה המקצועית והתשתית הטכנולוגית והלוגיסטית, מבטיח את השגת היעדים שהחברה מציבה לעצמה. על כל העובדים מוטלת אחריות לתרום למינהל התקין של החברה ולסייע בשמירה על מוניטין של יושר ומקצועיות.

התנהגות אתית אינה תהליך פסיבי, אלא דורשת קבלת החלטות באופן מודע, תוך הפעלת שיקול דעת הולם, באופן המתיישב עם החזון, הערכים והתרבות של החברה.

הקוד האתי שואף לבטא את חזון החברה וערכיו ולבסס את המותג של החברה כמותג מוביל שהלקוחות והעובדים סומכים עליו ומאמינים בו.

כל פניה בנושא, ישירה או אנונימית, תועבר לגורם אחד ובלתי תלוי. הגורם האחראי הינו מנהל הסיכונים הראשי של החברה. הפניה תתאפשר בטלפון, בדואר אלקטרוני או בכתב.

לא תמיד ברור מהי ההתנהגות הנאותה במצבים מסוימים. קוד זה מטרתו לסייע לעובדים להתמודד במצבים של התלבטות. במקרים של ספק, יש להתייעץ לפני שפועלים. החברה רואה חובה לעצמה לסייע לעובדים בעניינים אלה על ידי מתן מידע, הכוונה ומענה לשאלותיהם באמצעות הממונים, הגורמים המוסמכים בחברה וערוצי הטיפול שנקבעו לכך.

כללי התנהגות בסיסיים

החברה מקפידה על קיום החוק והוראות הרשויות השונות המעוגנים בנהלי החברה.

תפקידו של הקוד האתי להנחות ולכוון באותם מקרים בהם כללי ההתנהגות אינם מוגדרים דיים בחוק או בנהלים. הקוד נועד לקבוע סטנדרטים שיבטיחו התנהגות ראויה של עובדי החברה, בהתמודדותם עם אותן בעיות אתיות, בכל היחידות ועל ידי כל הדרגים. להלן מספר הנחיות בסיסיות, אשר יסייעו לנו לפעול בהגינות, ביושר ובנאמנות, וימנעו התנהגות העלולה להטיל דופי בנו או בחברה:

כאשר אנו מבצעים את תפקידנו, נפעל תמיד ביושר וללא משוא פנים.

נקדם את עסקי החברה במקצועיות, בתום לב ובאמינות במסירת מידע, הן ללקוח והן לדרגים הניהוליים

אין לגלות לאחרים ללא אישור, מידע כלשהו, מתוך החברה או אחר, שהגיע לידנו במסגרת העבודה.

יש להימנע מפעילות המהווה או העלולה להיתפס כניגוד עניינים (בין החברה ללקוח/לספק או לכל גורם אחר, בין לקוח ללקוח או בין ענייניך האישיים לאינטרס של החברה).

אנו גאים ברמה האתית והמוסרית הגבוהה של עובדינו ויודעים כי לכך יש חלק ניכר בהצלחתנו העסקית.

אנו יודעים כי גם בלהט העשייה ובשגרה העמוסה אתם, עובדים ומנהלים, מוכיחים מידי יום, שהקוד האתי ההתנהגותי, המבטא את חזון החברה וערכיו, אינו סיסמה אלא דרך חיים בחברה, ועל כך נתונה להם הערכתנו העמוקה. כגוף פיננסי, אנו חייבים להתנהל על פי קוד אתי של מחויבות לציבור שאנו משרתים.

עוצמתה של החברה והצלחתה העסקית נבנות מהמוניטין, האמינות, היושר והאמון שרוחשים לנו הלקוחות, הספקים, בעלי העניין והציבור. הקוד האתי ההתנהגותי מאגד את אמות המידה, המוסר והקשרים בין חברים לעבודה, היחסים עם הלקוחות והספקים, והאחריות החברתית והסביבתית. בכל תחומי העבודה שלנו טמונות החלטות נכונות והתנהגויות אתיות, ציות לחוקים, להוראות ולנהלים.

הקוד משמש כ"מצפן" להתנהגות נכונה. במקרים של דילמות אתיות ובהיעדר הוראות מפורשות, על כל אחד מאיתנו לשאול את עצמו מהו הדבר הראוי לעשותו, מהי התנהגות נאותה על פי הקוד שאימצנו לעצמנו. במידת הצורך, אפשר להיוועץ עם עמיתים, מנהלים או עם הגורמים האחראים בחברה בנושא האתיקה. החשוב הוא שכל אחד מאיתנו יהיה שלם עם עצמו ועם מצפונו. אנו משוכנעים כי כולנו נדע לשלב בצורה נכונה את שאיפתנו למובילות ולשגשוג עסקי יחד עם מחויבות מוסרית וערכית, ונמשיך ללכת לאורן של אמות המידה שקבענו לעצמנו.

×

שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון